Pravidla a obchodní podmínky účasti na kurzech, workshopech a trénincích image-club.cz

 1. Svou rezervaci místa na akci potvrdíte odesláním zálohy ve výši 1 500,- Kč do pěti dnů od přihlášení. V případě, že se přihlašujete později, posílá se celá částka neprodleně.
 2. Případně namísto zálohy můžete hradit celý účastnický příspěvek, pokud vám to vyhovuje lépe.
 3. Účastnický příspěvek je splatný tak, aby bylo na účtu společnosti nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu.
 4. Pokud do doby zahájení fotoworkshopu / fotokurzu / fotografického klání / fotoprojektu / fotosetkání / fotosrazu / fotoexpedice / shootparty / traning day / školení dále jen „akce“ nebyl připsán účastnický příspěvek na účet společnosti, je účastník povinen se prokázat dokladem o zaplacení.  Například kopií příkazu k úhradě atp.
 5. Účastnický příspěvek placený bez předchozí domluvy až v den zahájení akce navyšuje cenu o 10%
 6. Při omluvené neúčasti před zahájením kurzu účastnický příspěvek nepropadá a je možné jej využít v plné výši na jiný termín konání akce, případně zvolit jiný typ akce.  Neúčtujeme žádné stornopoplatky.
 7. V případě předem neomluvené neúčasti na kurzu se účastnický příspěvek nevrací.
 8. V případě neuspořádání akce ze strany společnosti Image-club.cz s.r.o. z důvodů nemoci lektora, nepředvídatelné události či zásahu vyšší moci, bude akce uspořádána v náhradním termínu, popřípadě vráceno kurzovné v plné výši.
 9. Účastníci se vynasnaží ve vlastním zájmu chodit do kurzu včas, aby nerušili pozdním příchodem započatou akci.
 10. V případě porušování stanovených pravidel, nebo při hrubém narušování akce, bude účastník napomenut a v případě opakování je možné vyloučení z účasti na akci bez finanční náhrady.
 11. Náplň kurzů uváděná na www stránkách, v inzerci nebo v jiných materiálech slouží k orientaci před akcí a není právně závazná. Přesto, že se snažíme o maximální preciznost takto publikovaných informací, může se uspořádání jednotlivých kurzů a jejich posloupnost měnit

Děkujeme, že respektujete všeobecná pravidla účasti na akcích Image-club.cz s.r.o. a těšíme se s vámi na viděnou na konaných akcích.
Úplné znění obchodních podmnínek naleznete zde ve formátu pdf