Pravidla účasti na kurzech, workshopech a trénincích:
Obchodní podmínky

     1 .Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání fotoworkshopu / fotokurzu / fotografického klání / fotoprojektu / fotosetkání / fotosrazu / fotoexpedice / shootparty / traning day dále jen „akce“ na internetové stránce focenijinak.cz která je provozována image-club.cz s.r.o., IČO: 48536776 se sídlem Slezská 1345/48, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
Korespondenční adresa: Slezská 1345/48, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi objednávajícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb mezi image-club.cz (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „objednávající“).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR.
Objednávající podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

     2. Vznik smluvních vztahů

Prodávající
image-club.cz s.r.o., IČO: 48536776 se sídlem Slezská 1345/48, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
Korespondenční adresa: Slezská 1345/48, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

Objednávající
Objednávajícím je fyzická nebo porávnická osoba.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti); osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku); osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.); osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s objednávajícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a objednávajícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s objednávajícím je nadřazena obchodním podmínkám.

   3. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávající je oprávněn objednat akci u prodávajícího skrze objednávkový systém na stránce www.focenijinak.cz
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného produktu prodávajícím na internetový portál focenijinak.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky objednávajícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí objednávajícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklá smlouva je závazná.
Ceny uváděné na portálu www.focenijinak.cz prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Objednávající může akci absolvovat až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky: platba převodem z účtu, platba kartou prostřednictvím platební brány, platba v hotovosti na pobočce.
Rezervace vašeho místa na akci
Pokud se přihlásíte na akci a je vám potvrzena účast, pak je vaše místo závazně rezervováno.

     4. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji objednávajících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Objednávající svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto portálu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Objednávající má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může objednávající kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta třetí straně.
Objednávající poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v úvodu těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@image-club.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

     5. Účast na akci, realizace akce

Každé zrušení účasti na akci musí být oznámeno písemně nebo emailem. Při zrušení účasti na objednané akci oznámené v období kratším než v den zahájení objednané akce se účastnický příspěvek se nevrací.
Prodávající si vyhrazuje právo přesunout data konání akcí při vzniku situací, které nemůže ovlivnit (např. náhlé  onemocnění lektora, porucha dodávky elektrického proudu atd.). V tomto případě o tom neprodleně informujeme objednávajícího a dohodne náhradní termín akce.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín akce při nedostatečném počtu přihlášených zájemců. I v tomto případě bude objednávajícímu nabídnut náhradní termín vybrané akce.
V případě, že dojde ke zrušení akce ze strany prodávajícího, má objednávající právo odstoupit od smlouvy.

     6. Reklamace

V případě, že se v průběhu akce vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
V případě vady odstranitelné:
1právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
V případě nemožnosti postupu uvedeného v bodě 1) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
V případě vady neodstranitelné:
1právo na absolvování akce v náhradním termínu nebo odstoupení od kupní smlouvy
2právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího.
Reklamace se nevztahují na případy:
1vznikla-li závada prokazatelně nedodržením pokynů objednávajícím, v rozporu s pokyny prodávajícího
2jiným nesprávným jednáním objednávajícího a prokazatelných nedovolených zásahů dovybavení prostoru

     7. Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 10-ti dnů před začátkem kurzu. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet objednávající, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednávající neuhradí plnou výši kupní ceny 10 dnů před začátkem kurzu.

     8. Storno poplatky – kurzy

Účast na akci je možné zrušit písemně (mailem).
Storno poplatky za akce jsou stanoveny v následující výši:

  • Zrušení akce
    V den zahájení akce nebo později – 100 % storno bez náhrady
  • 1-10 dnů před zahájením akce – může objednavatel stornovat akci a využít částku na platbu jiné akce.

Ze zaplacených peněz si můžete vybrat jakoukoliv akci ve stejné ceně případně s doplatkem.
Pokud akci zruší image-club.cz s.r.o. účastníkům vrátí 100 % zaplacených peněz, nebo nabídne jakoukoliv akci ve stejné ceně. Při stornování akce neplatí žádné dodatečné výdaje účastníků (doprava, ubytování apod.).

     9. Závěrečná ustanovení

Objednávající umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Objednávající se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.y